Terminai (1 vs 2)

Terminai (1 vs 2)

Versija 1 iš 3 Kov 2008, 11:42

Main
 
Redaguoti versiją

Versija 2 iš 3 Kov 2008, 19:25

Main
 
Redaguoti versiją
Compare with Next Revision →

Content

Line #7 Line #7
* Procesų schemos, procesų diagramos – grafinis proceso scenarijaus atvaizdavimas. Procesų schemos sudaromos tam, kad būtų galima lengviau įsivaizduoti įmonėje vykdomas veiklas, atsakomybes, duomenų srautus. Naudodamiesi schemomis, darbuotojai gali vienodai pamatyti visas proceso dalis, įvertinti tarpusavio priklausomybes, silpnas vietas ir t.t.. Procesų schemos leidžia įmonės vadovams planuoti, kokias proceso dalis reikės gerinti.  * Procesų schemos, procesų diagramos – grafinis proceso scenarijaus atvaizdavimas. Procesų schemos sudaromos tam, kad būtų galima lengviau įsivaizduoti įmonėje vykdomas veiklas, atsakomybes, duomenų srautus. Naudodamiesi schemomis, darbuotojai gali vienodai pamatyti visas proceso dalis, įvertinti tarpusavio priklausomybes, silpnas vietas ir t.t.. Procesų schemos leidžia įmonės vadovams planuoti, kokias proceso dalis reikės gerinti. 
   
-Struktūrinis vienetas – atskiras, savarankiškas struktūrinis bendrovės vienetas (įmonė, departamentas, skyrius, grupė ir t.t.), turintis savo nuostatus, vadovybę, funkcijas ir veiklas. +* Įmonių ar organizacijų grupė - tai finansiniais ar kitais ryšiais apjungtų organizacijų grupė, galinti turėti ir bendrą strategiją, tačiau išlaikant tam tikrą įmonių, kaip vienetų savarankiškumą, kuriant nuosavas jų vizijas, misijas, vertybes bei strategijas. 
 +* Organizacija - tai vientisa įmonė, sudaryta iš vieno ar daugiau padalinių (struktūrinių vienetų), turinti vienokiu ar kitokiu mąstu veikiančius personalo, finansų, rinkodaros, gamybos ir administravimo procesus bei savarankišką strategiją, nuosavą viziją, misiją ir vertybes. 
 +* Struktūrinis vienetas – atskiras, sąlyginai savarankiškas struktūrinis bendrovės vienetas (įmonė, departamentas, skyrius, grupė ir t.t.), turintis savo nuostatus, vadovybę, funkcijas ir veiklas. Skirtingai nuo organizacijų, struktūriniai vienetai nėra savarankiški, pasirenkant veiklos strategiją
   
-'''Fizinis asmuo, individualioji įmonė – individualus asmuo, veikiantis asmeniškai savo vardu; taip vadinama įmonė, neturinti juridinio asmens teisių .'''  
   
-* Strateginis planas - organizacinis planas, apibrėžiantis organizacijos ateities kryptį, ilgo laikotarpio darbo planus ir valdymo planas organizacijos pasirinktiems tikslams siekti. +* Vizija - tai akcininko sukurta įmonės ateities koncepcija. Minimalus rekomenduotinas vizijoslaikas - tai ne mažiau, nei vienas pilnas įmonės veiklos ciklas, per kurį pasikeičia rinka, darbuotojų santykiai, finansinė situacija bei naudojamos technologijos. Daugumai įmonių vizija - tai koncepcija, kaip sėkmingai išsivysčiusi įmonė turėtų atrodyti po 4-8 metų. Įmonės strategija visada turi būti pajungta vizijos realizavimui. 
 +* Vertybės - tai bendriausių žmogiškų taisyklių visuma, skirta reguliuoti kasdienei įmonės veiklai bei sprendimams. Vertybes nustato įmonės vadovybė, suderindama jas su akcininko vizijos reikalavimais. Visos įmonės darbuotojams bendros vertybės garantuoja, kad kiekvienu atveju bus pasirenkami teisingi sprendimai. Įmonėje negali dirbti darbuotojai, kurių vertybės neatitinka įmonės vertybių. 
 +* Misija - tai su įmonės vizija bei vertybėmis suderinta įmonės veikla. Misija naudojama, koncentruojantis į konkretų prekių/paslaugų bei rinkos segmentą, ji padeda atsisakyti nereikalingų veiklos sričių ir aktyviau vystyti tas, kurios labiausiai atitinka viziją. Su įmonės vertybėmis suderinta misija leidžia efektyviausiai vykdyti strateginius įmonės planus. 
 +* Strateginis planas - įmonės organizacinis planas, apibrėžiantis organizacijos ateities vystymosi kryptį, ilgo laikotarpio darbo planus. Strategija - tai dar ir valdymo planas organizacijos pasirinktiems tikslams siekti. 
   
* Marketingas - procesas, kurio paskirtis užimti papildomą rinkos dalį, naudojant reklamos, rinkodaros, pardaviminių akcijų bei kitus metodus.  * Marketingas - procesas, kurio paskirtis užimti papildomą rinkos dalį, naudojant reklamos, rinkodaros, pardaviminių akcijų bei kitus metodus. 
Line #28 Line #32
   
Klientų segmentai, grupės - suteikiamos klientams, segmentuojant rinką “piltuvėlio” principu:  Klientų segmentai, grupės - suteikiamos klientams, segmentuojant rinką “piltuvėlio” principu: 
-  +# Visa rinka (pvz., įmonės, surašytos į Lietuvos įmonių katalogą
-S0-visa rinka (vykdoma atranka iš katalogo); +# Tikslinė grupė (atrinkta visos rinkos pagal vienus ar kitus kriterijus
-  +# Informacijos interesantai (angl. "suspect" - potencialūs klientai, kurie kažkiek domisi produktais, bet dar neperka) 
-S1-apibrėžta tikslinė rinkos grupė (surinkta grupė katalogo kontaktavimui); +# Produkcijos interesantai (angl. "prospect" - potencialūs klientai, kurie domisi konkrečiais produktais, patys naudoja tokius produktus) 
-  +# Klientai (angl. "customer" - tie, kas nors kartą pirko iš įmonės produktus) 
-S2-informacijos interesantai - suspect ( domisi produktais, informacija, bet dar neperka); +# Nuolatiniai klientai 
-  + 
-S3-produkcijos interesantai - prospect (domisi įmonės produktais, pastoviai naudoja panašius produktus); + 
-  + 
-S4-klientai - customers (perkantys įmonės paslaugas ir produktus); + 
-  + 
-S5-nuolatiniai klientai. + 
-  + 
-Rinkos segmentas S0-visa rinka + 
-  + 
   
* Dokumentas – vientisa, identifikuojama informacijos visuma, turinti kūrėją, naudotoją, identifikatorių (dokumento numerį) ir pan.. Vadybinėse sistemose dokumentas - tai viena iš pagrindinių priemonių, leidžiančių sėkmingai kontroliuoti procesų veikimą. Tipišku dokumento pavyzdžiu gali būti sutartys bei procedūros.  * Dokumentas – vientisa, identifikuojama informacijos visuma, turinti kūrėją, naudotoją, identifikatorių (dokumento numerį) ir pan.. Vadybinėse sistemose dokumentas - tai viena iš pagrindinių priemonių, leidžiančių sėkmingai kontroliuoti procesų veikimą. Tipišku dokumento pavyzdžiu gali būti sutartys bei procedūros. 
Line #48 Line #43
* Elektroninis dokumentas - dokumentas, laikomas arba perduodamas kompiuterinėje sistemoje ar laikmenoje.  * Elektroninis dokumentas - dokumentas, laikomas arba perduodamas kompiuterinėje sistemoje ar laikmenoje. 
* Dokumentų valdymas, informacijos valdymas – tai vienas iš esminių įmonės procesų, apimantis visą dokumentų gyvavimo ciklą: nuo sukūrimo, derinimo, naujų versijų kūrimo, iki saugojimo ir archyvavimo.  * Dokumentų valdymas, informacijos valdymas – tai vienas iš esminių įmonės procesų, apimantis visą dokumentų gyvavimo ciklą: nuo sukūrimo, derinimo, naujų versijų kūrimo, iki saugojimo ir archyvavimo. 
-  +* Dokumento gyvavimo ciklas: 
-Dokumento gyvavimo ciklas: + 
# Dokumento sukūrimas.  # Dokumento sukūrimas. 
# Dokumento derinimas.  # Dokumento derinimas. 
Line #59 Line #53
# Dokumento archyvavimas.  # Dokumento archyvavimas. 
# Dokumento naikinimas.  # Dokumento naikinimas. 
-  +* Dokumentų valdymo sistema – informacinė sistema, kuri automatizuoja dokumentų ar/ir įrašų valdymo procesą įmonėje, užtikrindama efektyvų dokumentų gyvavimo ciklą. 
-Dokumentų valdymo sistema – informacinė sistema, kuri automatizuoja dokumentų valdymo procesą įmonėje, užtikrindama efektyvų dokumentų gyvavimo ciklą. +* Organizaciniai dokumentai – įstatai, nuostatai, taisyklės, instrukcijos. 
-  +* Vykdomieji (tvarkomieji) dokumentai – įsakymai, potvarkiai, nutarimai, nurodymai. 
-Organizaciniai dokumentai – įstatai, nuostatai, taisyklės, instrukcijos. +* Informaciniai dokumentai – protokolai, aktai, pažymėjimai, pažymos ir kt. 
-  +* Normatyviniai dokumentai – dokumentai nustatantys paslaugų atlikimo taisykles, taip pat kitokie valstybės reglamentuoti norminiai aktai (įstatymai, vyriausybės nutarimai, kitų valstybinių institucijų patvirtinti reglamentai, taisykles, kt.). 
-Tvarkomieji dokumentai – įsakymai, potvarkiai, nutarimai, nurodymai. + 
-  + 
-Informaciniai dokumentai – protokolai, aktai, pažymėjimai, pažymos ir kt. + 
-  + 
-Normatyviniai dokumentai – dokumentai nustatantys paslaugų atlikimo taisykles, taip pat kitokie valstybės reglamentuoti norminiai aktai (įstatymai, vyriausybės nutarimai, kitų valstybinių institucijų patvirtinti reglamentai, taisykles, kt.). + 
   
Raštas – dokumentas, skirtas kitoms institucijoms bei atskirų bendrovių arba tos pačios bendrovės struktūrinių vienetų tarpusavio susirašinėjimams, sprendžiant įvairius tarpusavio darbo klausimus.  Raštas – dokumentas, skirtas kitoms institucijoms bei atskirų bendrovių arba tos pačios bendrovės struktūrinių vienetų tarpusavio susirašinėjimams, sprendžiant įvairius tarpusavio darbo klausimus. 
Line #76 Line #65
Santrumpos (raidiniai pavadinimų trumpiniai) — tai pavadinimų trumpiniai, sudaryti iš savarankiškų žodžių pirmųjų raidžių. Nesavarankiški žodžiai (jungtukas ir prielinksniai) praleidžiami.  Santrumpos (raidiniai pavadinimų trumpiniai) — tai pavadinimų trumpiniai, sudaryti iš savarankiškų žodžių pirmųjų raidžių. Nesavarankiški žodžiai (jungtukas ir prielinksniai) praleidžiami. 
   
-Archyvas – tai įmonės padalinys, kuris priima ir saugo dokumentus, nenaudojamus kasdienėje veikloje, bet kurių informacija gali būti panaudota ateityje (kaip įrodymai, atsekamumui užtikrinti ir kt.) +* Archyvas – tai įmonės padalinys, kuris priima ir saugo dokumentus, nenaudojamus kasdienėje veikloje, bet kurių informacija gali būti panaudota ateityje (kaip įrodymai, atsekamumui užtikrinti, istoriniams duomenims gauti ir t.t.) 
-  +* Elektroninis archyvas, dokumentų archyvavimo sistema – duomenų bazė, kurios paskirtis - susistemintų elektroninių dokumentų archyvinis saugojimas ir paieška
-Elektroninis archyvas – duomenų bazė, kurios paskirtis - susistemintų elektroninių dokumentų archyvinis saugojimas. + 
   
Žinių valdymas - sisteminis informacijos rinkimo, kaupimo, pavertimo naudingomis žiniomis ir naudojimo procesas, kuris padeda darbuotojams efektyviau atlikti savo funkcijas, pasitelkiant geriausią patirtį.  Žinių valdymas - sisteminis informacijos rinkimo, kaupimo, pavertimo naudingomis žiniomis ir naudojimo procesas, kuris padeda darbuotojams efektyviau atlikti savo funkcijas, pasitelkiant geriausią patirtį. 
Raktažodžiai