Terminai

Terminai

Procesinėje vadyboje taikomų terminų sąrašas

 • Administravimas, administracinis valdymas - tai visą įmonės veiklą koordinuojantis procesas, atsakingas už išteklių ir darbo užduočių paskirstymą tarp organizacijos padalinių/procesų. Esminė administravimo proceso paskirtis - įmonės strategijos įgyvendinimas.
 • Procesas – tarpusavyje susijusių funkcijų visuma, kuri žaliavas (pačia plačiausia įmanoma prasme) paverčia produkcija (prekėmis ar paslaugomis).
 • Subprocesas - tai procesas, veikiantis, kaip didesnio proceso dalis. Terminas yra sąlyginis, taikomas, kalbant apie tam tikrą procesą, kaip apie didesnio proceso dalį.
 • Procedūra – nustatyta ir aprašyta proceso ar jo dalies (subproceso) vykdymo tvarka.
 • Procesų schemos, procesų diagramos – grafinis proceso scenarijaus atvaizdavimas. Procesų schemos sudaromos tam, kad būtų galima lengviau įsivaizduoti įmonėje vykdomas veiklas, atsakomybes, duomenų srautus. Naudodamiesi schemomis, darbuotojai gali vienodai pamatyti visas proceso dalis, įvertinti tarpusavio priklausomybes, silpnas vietas ir t.t.. Procesų schemos leidžia įmonės vadovams planuoti, kokias proceso dalis reikės gerinti.
 • Įmonių ar organizacijų grupė - tai finansiniais ar kitais ryšiais apjungtų organizacijų grupė, galinti turėti ir bendrą strategiją, tačiau išlaikant tam tikrą įmonių, kaip vienetų savarankiškumą, kuriant nuosavas jų vizijas, misijas, vertybes bei strategijas.
 • Organizacija - tai vientisa įmonė, sudaryta iš vieno ar daugiau padalinių (struktūrinių vienetų), turinti vienokiu ar kitokiu mąstu veikiančius personalo, finansų, rinkodaros, gamybos ir administravimo procesus bei savarankišką strategiją, nuosavą viziją, misiją ir vertybes.
 • Struktūrinis vienetas – atskiras, sąlyginai savarankiškas struktūrinis bendrovės vienetas (įmonė, departamentas, skyrius, grupė ir t.t.), turintis savo nuostatus, vadovybę, funkcijas ir veiklas. Skirtingai nuo organizacijų, struktūriniai vienetai nėra savarankiški, pasirenkant veiklos strategiją.


 • Vizija - tai akcininko sukurta įmonės ateities koncepcija. Minimalus rekomenduotinas vizijoslaikas - tai ne mažiau, nei vienas pilnas įmonės veiklos ciklas, per kurį pasikeičia rinka, darbuotojų santykiai, finansinė situacija bei naudojamos technologijos. Daugumai įmonių vizija - tai koncepcija, kaip sėkmingai išsivysčiusi įmonė turėtų atrodyti po 4-8 metų. Įmonės strategija visada turi būti pajungta vizijos realizavimui.
 • Vertybės - tai bendriausių žmogiškų taisyklių visuma, skirta reguliuoti kasdienei įmonės veiklai bei sprendimams. Vertybes nustato įmonės vadovybė, suderindama jas su akcininko vizijos reikalavimais. Visos įmonės darbuotojams bendros vertybės garantuoja, kad kiekvienu atveju bus pasirenkami teisingi sprendimai. Įmonėje negali dirbti darbuotojai, kurių vertybės neatitinka įmonės vertybių.
 • Misija - tai su įmonės vizija bei vertybėmis suderinta įmonės veikla. Misija naudojama, koncentruojantis į konkretų prekių/paslaugų bei rinkos segmentą, ji padeda atsisakyti nereikalingų veiklos sričių ir aktyviau vystyti tas, kurios labiausiai atitinka viziją. Su įmonės vertybėmis suderinta misija leidžia efektyviausiai vykdyti strateginius įmonės planus.
 • Strateginis planas - įmonės organizacinis planas, apibrėžiantis organizacijos ateities vystymosi kryptį, ilgo laikotarpio darbo planus. Strategija - tai dar ir valdymo planas organizacijos pasirinktiems tikslams siekti.
 • Marketingas - procesas, kurio paskirtis užimti papildomą rinkos dalį, naudojant reklamos, rinkodaros, pardaviminių akcijų bei kitus metodus.
 • Marketingo planas – dokumentas, kuriame aprašyta, kaip įmonėje naudojamas marketingo kompleksas (paslauga, kaina, paskirstymo kanalai, rėmimas).
 • Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas. Įmonės išorinė aplinka–tai visuma jėgų, kurios veikia už įmonės ribų, kurių įmonė ir jos marketingo tarnyba negali valdyti, bet šios jėgos turi įtaką įmonės tikslams pasiekti. Įmonės vidinė aplinka-tai vidiniai faktoriai, kuriuos įmonė gali valdyti.

Marketingo strategija – tai funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymu, pardavimų skatinimu ir, sukuriama kiekvienai rinkai, atsižvelgiant į konkurentų strategijas, o taip pat atsižvelgiant, kuriai grupei įmonė priklauso (lyderė, inovatorė, specialistė, imitatorė).

 • SWOT analizė - greita įmonės ar jos padalinio veiklos analizės bei pagerinimo būdų atradimo metodika. Pagrįsta vidinių (stiprybės ir silpnybės) bei išorinių (galimybės ir pavojai) faktorių analize.

Prognozavimas - būsimos padėties nustatymas, remiantis prielaidomis apie galimą įvykių seką, tai lemiamas strateginio planavimo elementas: sistemingas ateities prognozių kūrimas, raidos numatymas.

Klientų segmentavimas - marketingo metodas, kurio pagalba įmonė dalina rinką į segmentus pagal konkrečius požymius (vartotojai, produktai, teritorijos, produkto paklausos specifika), atsižvelgdama į rinkos analizės rezultatus. Rinkos segmentas-tai vartotojai, vienodai reaguojantys į įmonės veiksmus, formuojant paklausą ir vykdant pardavimų skatinimą

Rinkos segmentas - tai vartotojai, vienodai reaguojantys į įmonės veiksmus, formuojant paklausą ir vykdant pardavimų skatinimą.

Klientų segmentai, grupės - suteikiamos klientams, segmentuojant rinką “piltuvėlio” principu:

 1. Visa rinka (pvz., įmonės, surašytos į Lietuvos įmonių katalogą)
 2. Tikslinė grupė (atrinkta iš visos rinkos pagal vienus ar kitus kriterijus)
 3. Informacijos interesantai (angl. "suspect" - potencialūs klientai, kurie kažkiek domisi produktais, bet jų dar neperka)
 4. Produkcijos interesantai (angl. "prospect" - potencialūs klientai, kurie domisi konkrečiais produktais, patys naudoja tokius produktus)
 5. Klientai (angl. "customer" - tie, kas nors kartą pirko iš įmonės produktus)
 6. Nuolatiniai klientai
 • Dokumentas – vientisa, identifikuojama informacijos visuma, turinti kūrėją, naudotoją, identifikatorių (dokumento numerį) ir pan.. Vadybinėse sistemose dokumentas - tai viena iš pagrindinių priemonių, leidžiančių sėkmingai kontroliuoti procesų veikimą. Tipišku dokumento pavyzdžiu gali būti sutartys bei procedūros.
 • Įrašas - specifinis dokumentas, kuris negali būti keičiamas (bet gali būti panaikinamas ir pakeičiamas nauju). Tipišku įrašo pavyzdžiu gali būti sąskaita.
 • Elektroninis dokumentas - dokumentas, laikomas arba perduodamas kompiuterinėje sistemoje ar laikmenoje.
 • Dokumentų valdymas, informacijos valdymas – tai vienas iš esminių įmonės procesų, apimantis visą dokumentų gyvavimo ciklą: nuo sukūrimo, derinimo, naujų versijų kūrimo, iki saugojimo ir archyvavimo.
 • Dokumento gyvavimo ciklas:
 1. Dokumento sukūrimas.
 2. Dokumento derinimas.
 3. Dokumento tvirtinimas.
 4. Dokumento registravimas (užtikrinamas atsekamumas).
 5. Dokumento originalo saugojimas.
 6. Dokumento publikavimas sistemoje (užtikrinama greita paieška).
 7. Dokumento versijos atnaujinimas.
 8. Dokumento archyvavimas.
 9. Dokumento naikinimas.
 • Dokumentų valdymo sistema – informacinė sistema, kuri automatizuoja dokumentų ar/ir įrašų valdymo procesą įmonėje, užtikrindama efektyvų dokumentų gyvavimo ciklą.
 • Organizaciniai dokumentai – įstatai, nuostatai, taisyklės, instrukcijos.
 • Vykdomieji (tvarkomieji) dokumentai – įsakymai, potvarkiai, nutarimai, nurodymai.
 • Informaciniai dokumentai – protokolai, aktai, pažymėjimai, pažymos ir kt.
 • Normatyviniai dokumentai – dokumentai nustatantys paslaugų atlikimo taisykles, taip pat kitokie valstybės reglamentuoti norminiai aktai (įstatymai, vyriausybės nutarimai, kitų valstybinių institucijų patvirtinti reglamentai, taisykles, kt.).

Raštas – dokumentas, skirtas kitoms institucijoms bei atskirų bendrovių arba tos pačios bendrovės struktūrinių vienetų tarpusavio susirašinėjimams, sprendžiant įvairius tarpusavio darbo klausimus.

Žymuo - sutartinių ženklų rinkinys, sudarytas iš skaitmenų arba skaitmenų ir raidžių, vienareikšmiškai ženklinantis dokumentus

Santrumpos (raidiniai pavadinimų trumpiniai) — tai pavadinimų trumpiniai, sudaryti iš savarankiškų žodžių pirmųjų raidžių. Nesavarankiški žodžiai (jungtukas ir prielinksniai) praleidžiami.

 • Archyvas – tai įmonės padalinys, kuris priima ir saugo dokumentus, nenaudojamus kasdienėje veikloje, bet kurių informacija gali būti panaudota ateityje (kaip įrodymai, atsekamumui užtikrinti, istoriniams duomenims gauti ir t.t.)
 • Elektroninis archyvas, dokumentų archyvavimo sistema – duomenų bazė, kurios paskirtis - susistemintų elektroninių dokumentų archyvinis saugojimas ir paieška.

Žinių valdymas - sisteminis informacijos rinkimo, kaupimo, pavertimo naudingomis žiniomis ir naudojimo procesas, kuris padeda darbuotojams efektyviau atlikti savo funkcijas, pasitelkiant geriausią patirtį.

Žinių valdymo sistema - informacinė sistema, kuri suteikia gebėjimų organizuoti, saugoti, dalytis susistemintomis žiniomis.

Savitarnos žinių bazė (sprendimų duomenų bazė) - visų žinomų klasifikuotų problemų ir sudėtingų užduočių sprendimo būdai, patalpinti informacinėje sistemoje, padedantys darbuotojams savarankiškai gauti atsakymus į iškilusius klausimus.

Žinių sąvokų hierachija:

Duomenys

Informacija


Žinios


Patyrimas

Duomenys – užfiksuoti elementarūs informaciniai objektai, nesusisteminti į bendrą kontekstą (pvz. klientų, užsakymų apskaitos duomenys).

Informacija – susisteminti ir agreguoti duomenys.

Žinios – įsisavinta ir suvokta darbuotojų informacija. (pvz. idėjos, taisyklės, teorijos, nuomonės, sąvokos).

Patyrimas – panaudotos žinios kasdienėje veikloje, kai sutaupomas laikas, pasiekiama geriausių rezultatų, sumažinami veiklos kaštai.

Know- how – progresyvios mokslinės, techninės, komercinės ar kitos žinios, visiškai ar iš dalies neskelbiamos, nes jų turėjimas laiduoja tam tikrą pranašumą.

Sprendimai - tai iškilusių klausimų sprendimo būdų aprašymas. Sprendimų duomenų bazė leidžia kurti, saugoti, klasifikuoti įvairius sprendimus, o taip pat ir vykdyti jų paiešką.

Sprendimų katalogai – tai sprendimų klasifikacija pagal temas ir vartotojų grupes. Vienas sprendimas gali priklausyti keliems katalogams.

Rolė – kurią priskyrus darbuotojui, sistemos administratorius suteikia vartotojui teisę naudoti funkcijų rinkinį sistemoje.

Paslauga - tiekėjo ir kliento tarpusavio sąveikoje atliekamų veiksmų bei tiekėjo vidaus veiklos, skirtos kliento poreikiams tenkinti, rezultatai.

Operatyvinis CRM – apima sritis, kuriose įmonė tiesiogiai kontaktuoja su klientu (sąlyčio taškus), tai tiesioginiai ryšiai su klientais ir partneriais, užtikrinantys operatyvesnį ir geresnį bendradarbiavimą. Operacinis CRM padaro bendravimą su klientu tiesesniu ir efektyvesniu, tačiau tai nebūtinai reiškia tobulesni aptarnavimą.

Analitinis CRM padeda surinkti ir analizuoti klientų ir darbuotojų kontaktinę informaciją. Sudaro galimybę įmonės vadovybei, rinkodaros tarnyboms priimti strateginius ir operatyvinio valdymo sprendimus.

Funkciniai reikalavimai verslo valdymo sistemai - tai dokumentas , kurio pagrindu suformuojama techninė užduotis sistemos programavimui. Skirtingose diegimo metodikose vadinamas EDD -"Enterprise Design Document", FRD -"Functional Requirement Document" arba BR - "Business Requirement".

Funkcinių Reikalavimų Dokumente aprašoma:

*

kokius procesų žingsnius turi automatizuoti verslo valdymo sistema (proceso Workflow); *

kokia informacija turi būti įvedama į sistemą proceso eigoje (proceso In Put); *

kokias ataskaitas turi suformuoti sistema, kad būtų užtikrintas proceso efektyvus valdymas (proceso Out Put).Komentarai

Aptarimas
Tags: terminai, įvadas Paskutinį kartą keistas 02:14 Pir, 24 Rugp 2009 , keitimus įvykdė Main. Peržiūrėtas 14,352 kartų Children Susiję puslapiai share Pasidalinti
Raktažodžiai